Územní plán

Nový Územní plán obce Rybniště 2015 – platný od 20.2.2015

Nejdůležitějším výkresem pro zájemce o stavbu v Rybništi je výkres N2 – urbanistická koncepce.

N1 – Základní členění území

N2 – Hlavní výkres – urbanisticka koncepce

N3 – Koncepce uspořádání krajiny

N4 – Koncepce veřejné infrastruktury – doprava

N5 – Koncepce veřejné infrastruktury – elektrická energie, spoje

N6 – Koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou, kanalizace

N7 – Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

N8 – Koordinační výkres

N9 – Výkres širších vztahů

N10 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Rybniště – textová část

Odůvodnění Územního plánu Rybniště

Do podkladové části Územního plánu Rybniště lze nahlížet na obecním úřadu v Rybništi.