Oznámení

R E G I S T R    O Z N Á M E N Í

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích

( dále jen „registr „ ) je soubor dokladů podávaných veřejnými funkcionáři, na základě zákona č. 154/2007 Sb. t.j. zákon o střetu zájmu, platný od 1.1.2007.

 Vztahuje se na:

- na všechny členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni

- na všechny starosty, místostarosty a všechny členy rad obcí,ať jsou či nejsou pro výkon svých funkcí dlouhodobě uvolněni

- na všechny vedoucí zaměstnance územního samosprávného celku, kteří se podílejí na výkonu správních povinností zařazených do obecního úřadu ( vedoucí odborů atd. dle § 2 zák. 154/2007 Sb.)

 Druhy oznámení:

 Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o:

- osobním zájmu (dále jen „oznámení o osobním zájmu“)

- jiných vykonávaných činnostech (dále jen „oznámení o činnostech“)

- majetku nabytém v průběhu výkonu funkce (dále jen „oznámení o majetku“)

- přímech, darech a závazcích (dále jen „oznámenío příjmech, darech a závazcích)

Termín podání:

- střet zájmů – oznámení se podává do 30.6.2008 za období od 1.ledna 2007 do 31.prosince 2007.

- oznámení o osobním zájmu podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

- oznámení o činnostech funkcionář je povinen učinit oznámení nejpozději do 30.června následujícího kalendářního roku.

- oznámení o majetku oznámení je povinen funkcionář učinit nejpozději do 30.června následujícího kalendářního roku

- oznámení o příjmech, darech a závazcích a oznámení učiní veřejný funkcionář nejpozději do 30.června následujícího kalendářního roku.

 Vedení registru:

Veřejný funkcionář podává oznámení kde není tajemník obecního úřadu v obci starostovi obce.

Oznámení se podává písemně na předepsaných formulářích.

Nahlížení do registru:

- Registr oznámení je veřejný a každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

- Výpisy a opisy nemají charakter veřejných listin a evidenční orgán je neověřuje.

- O každém nahlédnutí do registru vede starosta obce záznam do protokolu (formuláře), který vyplní žadatel, než mu bude umožněno nahlédnout do registru.

Registr v elektronické podobě:

Obec zřizuje na svých internetových stránkách registr v elektronické podobě.

Každému, kdo má zájem nahlížet do tohoto registru, udělá evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti.

Je zakázáno, sdělovat třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Přestupky:

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která:

- používá nebo nadále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře .

- poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru nebo o osobách,které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující

- nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.

- uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řzení.

- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové síti.

- Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,– Kč.

Doporučení:

Doporučujeme každému, aby si pečlivě přečetl zákon o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ze dne 16.března 2006, který nabyl platnosti od 1.ledna 2007, neboť toto je stručné shrnutí tohoto zákona.

Žádost o nahlížení do registru oznámení  - soubor ve formátu .pdf (V případě, že nemůžete soubor otevřít, je nutné si stáhnout a nainstalovat prohlížeč PDF dokumentů adobe Reader, který je zdarma. Stáhnout si jej můžete např. ZDE

Stažení v elektronické podobě ZDE (Soubor je chráněn heslem)